Zgłoś miejscowość do akcji

Zaproś nas do swojej miejscowości, a my zorganizujemy dzień bezpłatnych
badań połączonych z konsultacją lekarską.

Zapraszamy do zgłaszania miejscowości, które spełniają łącznie następujące warunki:

minimum 3 000 mieszkańców,

obecność na terenie miejscowości czynników ryzyka zachorowania na choroby układu dróg oddechowych,

na terenie miejscowości nie ma dostępu do konsultacji lekarza pulmonologa ani alergologa, albo czas oczekiwania na wizytę w ramach tych specjalizacji przekracza 90 dni.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie kompletnego wniosku wraz ze zgodą placówki medycznej, w której ma być przeprowadzona akcja. O zakwalifikowaniu miejscowości do przeprowadzenia akcji decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba akcji jest ograniczona.

Po weryfikacji zgłoszonych wniosków – skontaktujemy się z wnioskodawcami z informacją o tym, czy wniosek został zakwalifikowany do realizacji akcji.

O terminach i adresach prowadzonych BEZPŁATNYCH BADAŃ SPIROMETRYCZNYCH będziemy na bieżąco informować na stronie www.glebokioddech.pl/lista-miejscowosci

Dołącz do akcji! Zapraszamy.

Jak należy zgłosić chęć udziału w akcji?

Pobierz plik z WNIOSKIEM O REALIZACJĘ AKCJI, zawierający ZGODĘ PLACÓWKI MEDYCZNEJ na wsparcie organizacyjne akcji.

Załącznikiem do WNIOSKU musi być ZGODA PLACÓWKI MEDYCZNEJ działającej na terenie miejscowości, której dotyczy wniosek, na wsparcie organizacyjne akcji.

Wypełnione i podpisane dokumenty:

prześlij za pomocą poniższego formularza zgłoszeniowego lub wyślij mailem na adres: spirometria@adamed.com

  Zgłoszenie zostało wysłane!
  Niniejszym potwierdzamy przyjęcie zgłoszenia udziału w akcji spirometrycznej. W najbliższym czasie skontaktujemy się z wnioskodawcą w celu potwierdzenia udziału.
  O wszystkich miejscach i terminach będziemy na bieżąco informować na stronie programu społecznego Głęboki Oddech.

  Pozdrawiamy,

  Zespół Głęboki Oddech

  Wnioskodawca

  Kliknij aby dołączyć plik z wypełnioną i podpisaną ZGODĄ
  PLACÓWKI MEDYCZNEJ na realizację akcji spirometrycznej
  [dopuszczalny rodzaj pliku – .jpg lub .pdf]

  1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Adamed Pharma S.A. z siedzibą w Pieńkowie,
   ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@adamed.com.pl.

  2. Dane osobowe podane w formularzu przetwarzane będą w celu zgłoszenia placówki do akcji spirometrycznej. Podstawą
   prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6, pkt. 1, lit. b) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
   umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
   zawarciem umowy.

  3. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom powiązanym z administratorem, dostawcom systemów
   teleinformatycznych, kancelariom prawnym i firmom doradczym, z którymi współpracuje administrator. Dane osobowe
   będą przetwarzane przez okres 6 lat od daty zakończenia umowy ze względu na wymagania przepisów prawa
   nakładanych na administratora w obszarze księgowości.

  4. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
   ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Osoby, których dane dotyczą
   mają prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznają,
   iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych
   osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych osobowych w formularzu dobrowolne, jednak niezbędne do
   zgłoszenia placówki do akcji spirometrycznej.

  *W przypadku zaostrzenia sytuacji pandemicznej organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania przeprowadzania badań spirometrycznych.

  
  Adamed Logo